Udruženje obrtnika Zadar
UOZ facebook stranica
English
 
Zadarska županija - COVID-19 zajam za obrtna sredstva
 
Zadarska županija objavila je Javni poziv za kreditiranje poduzetništva - COVID-19 zajam za obrtna sredstva.

 

U nastavku dostavljamo skraćeni pregled COVID-19 zajma za obrtna sredstva:

Javni poziv za podnošenje prijava za kreditiranje poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate na kredite kroz financijski instrument „COVID-19 –zajam za obrtna sredstva“u Zadarskoj županiji

U nastavku dajemo skraćeni pregled Javnog poziva, a cjeloviti Javni poziv i svu popratnu dokumentaciju pronaći ćete na stranicama Zadarske županije na sljedećoj poveznici NATJEČAJI, među aktivnim natječajima.

II. KORISNICI PROGRAMA:

Članak 4.

Pravo na potporu mogu ostvariti mikro i mali subjekti malog gospodarstvakoji su registrirani i posluju na području Zadarske županije, i koji ispunjavaju uvjete za dobivanje kredita sukladno pravilima  poslovnih banaka koje su sa Zadarskom županijom zaključile Ugovor o provedbi Programa.

Korisnici mogu biti poslovni subjekti privatnog sektora –trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe  koje  samostalno  obavljaju  djelatnost,  obiteljska  poljoprivredna  gospodarstva  (OPG), zadruge i profitne ustanove.

Korisnici potpore mogu biti poduzetnici kojikoji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine i imaju  najmanje  1  (jednog)zaposlenog  na  puno  radno  vrijeme,  a manje  od 50  (pedeset) zaposlenih.

 

Članak 6.

Korisnici  čija  je osnovna  djelatnost  i/ili  djelatnost  iz  jednog  od  sljedećih  područja,  nisu prihvatljivi za financiranje:

a)Trgovina  na  malo  motornim  gorivima  i  mazivima  u  specijaliziranim  prodavaonicama (benzinske postaje);

b)Djelatnost Taxi službe i djelatnost Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing)automobila i motornih vozila lake kategorije (rent-a car);

c)Djelatnost cestovnog prijevoza;

d)Trgovačke djelatnosti;

e)Sektori isključeni člankom 1. Uredbe o potporama male vrijednosti: -ribarstvo i akvakultura (proizvodnja, prerada i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture), -primarna poljoprivredna proizvodnja (proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda);

f)Duhan i destilirana alkoholna pića (proizvodnja duhanai destiliranih alkoholnih pića te   povezanih proizvoda i trgovina njima);

g)Proizvodnja oružja i streljiva te trgovina njima (financiranje proizvodnje bilo koje vrste oružja i streljiva te trgovine njima);

h)Kasina i istovjetna poduzeća.

 

III. NAMJENA I UVJETI DODJELE IVISINA POTPORE

Članak 8.

(1) Potpora  se  odobrava putem  subvencioniranja  kamata  na  kredite,  a može se  ostvariti isključivo za kredite sljedeće namjene:

-financiranje  tekućeg  poslovanja(npr.nabava     sirovine,     repromaterijala, poluproizvoda,  sitnog  inventara,  podmirenje obveza  prema  dobavljačima,  troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja, podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi...)

(2) Županija će subvencionirati kamatu na odobrene kredite prema Programu tijekom čitavog vremena vraćanja kredita do konačne otplate i to dva (2) postotna poena godišnje, fiksno.

(3) Visina  kredita  može  biti  od 100.000,00  do 250.000,00  kuna  (najviše  jedan  kredit  po korisniku).

(4) Nominalna kamatna stopa može biti do najviše 3%u  kunama  za  cijelo  vrijeme  trajanja otplate kredita, a kamata se naplaćuje premaUgovoru o  kreditu između Poslovne banke  i korisnika u tijeku korištenja kredita.

(5) Troškovi obrade kredita ne mogu biti viši od1% od iznosa odobrenog kredita.

(6) Rok otplate kredita može biti do 3godine.

(7) Poček na otplatu kredita je do  jedne (1) godine, a uključen je u rok otplate.

(8) Rok korištenja kredita je do 30dana.

(9) Instrumenti osiguranja su uobičajeni instrumenti osiguranja u kreditnom poslovanju banke.

(10) Troškovi ulaganja se  priznaju za izvršene aktivnosti do 6 mjeseci prije objave Javnog poziva.

(11) Ukupni  kreditni  potencijal  svih  kredita  za  koji  se  odobrava  potpora  po  ovom  Programu iznosi 30.000.000,00 kuna.

(12)  Javni  poziv  i  odobravanje  kredita  traje  do  iskorištenja  ukupnog  iznosa  raspoloživih sredstava.

 

V. POSTUPAK DODJELE POTPORE

Članak 9.

Za provedbu Programažupan imenuje Povjerenstvokoje utvrđuje pravovremenost, potpunost i sukladnost zahtjeva s uvjetima Javnog poziva.

Zahtjevi se predaju u zatvorenoj omotnici isključivo preporučeno poštomna sljedeću adresu:

ZADARSKA ŽUPANIJAUpravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove

Božidara Petranovića 8

23000 Zadar,

pri čemu na omotnici treba biti vidljivo naznačeno:

Program kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamata na kredite krozfinancijski instrument „COVID-19 –zajam za obrtna sredstva“u Zadarskoj županiji“.

 

Članak 10.

Pristigli  Zahtjevi  obrađuju  se  po  redoslijedu  zaprimanja  tako  da  prednost  ima ranije zaprimljen potpuni Zahtjev.


Dodatne   informacije   mogu   se   dobiti   u   Upravnom   odjelu   za   gospodarstvo,   turizam, infrastrukturu i EU fondove Zadarske županije u Zadru, Božidara Petranovića 8, na sljedeće brojeve telefona i adrese elektronske pošte:

-023/350-437 -ante.vukasina@zadarska-zupanija.hr,

-023/350-342 -marta.hordov@zadarska-zupanija.hr

 

Cjeloviti Javni poziv i svu popratnu dokumentaciju pronaći ćete na stranicama Zadarske županije na sljedećoj poveznici NATJEČAJI, među aktivnim natječajima.

 

 

 

Prilog: Javni poziv
17/09/2020 - 13:00
Starije vijesti   Arhiva vijesti
 
Udruženje obrtnika Zadar. Sva prava pridržana. © 2006.