Udruženje obrtnika Zadar
UOZ facebook stranica
English
 
Otvaranje obrta
 

 1. KORAK

u Zadarskoj županiji (bivši Ured državne uprave) upitati za detaljnije informacije i prikupiti potrebnu dokumentaciju

--> preslika osobne iskaznice

--> dokaz o pravu korištenja poslovnim prostorom, ako je potreban za obavljanje obrta (ZK- izvadak vlasnika, ovjereni ugovor o zakupu  poslovnog prostora)

--> poslovni prostor u kojem se obavlja djelatnost obrta mora udovoljavati posebnim propisima kojima se uređuje graditeljstvo (uporabna dozvola, rješenje o izvedenom stanju, potvrda izvedenoga stanja)

--> oprema i sredstva potrebna za obavljanje obrta moraju udovoljavati minimalno tehničkim i ostalim uvjetima određenim posebnim propisima koji se odnose na obavljanje određene djelatnosti.

--> za zajednički obrt: pisani ugovor o zajedničkom obrtu ovjeren kod javnog bilježnika

--> za vezane obrte: dokaz o stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu ili ispitu o stručnoj osposobljenosti (ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispunjava poseban uvjet stručne osposobljenosti, položenog majstorskog ispita ili školske spreme, može obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli osobu koja udovoljava tom uvjetu)

--> ispuniti obrasce koje ćete dobiti u Uredu državne uprave ili preuzeti s interneta


                     
2. KORAK

preuzeti Rješenje o registraciji obrta u Uredu državne uprave 

 izraditi pečat sa slijedećim podacima: naziv obrta, puna adresa obrta,  ime vlasnika obrta, može još sadržavati logotip i OIB,

 otvoriti žiro-račun u poslovnoj banci uz Rješenje o upisu obrta u obrtni registar ponijeti, pečat, osobnu iskaznicu

3. KORAK 

              - prijava u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)

              - prijava u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)   
               
4. KORAK 

Prijava u Poreznu upravu u roku od 8 dana od početka obavljanja djelatnosti, radi upisa u registar poreznih obveznika

 
Udruďż˝enje obrtnika Zadar. Sva prava pridrďż˝ana. © 2006.