Udruženje obrtnika Zadar
UOZ facebook stranica
English
Otvaranje obrta
 
Obavljanje obrta u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o obrtu (Narodne novine br. 77/93, 42/95, 88/95, 24/96, 82/96, 90/96, 64/01, 71/01, 49/03-pročišćeni tekst, 68/07, 79/07, 143/13, 127/19, 41/20). Obrt je samostalno i trajno obavljanje svih dopuštenih gospodarskih djelatnosti kao slobodnih, vezanih i povlaštenih obrta, od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Obrtnik je fizička osoba koja obavlja jednu ili više dopuštenih gospodarskih djelatnosti u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih osoba. Osim fizičkih osoba i trgovačka društva posluju po odredbama Zakona o obrtu ako svoju djelatnost ili dio djelatnosti ne obavljaju na industrijski način, a osnovno je pravilo da je dopuštena svaka gospodarska djelatnost koja nije zakonom izričito zabranjena. Temeljni podzakonski akt za prepoznavanje koje su to dopuštene gospodarske djelatnosti jest Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (Narodne novine 58/07 i 72/07).
 
VRSTE OBRTA
 
Prema Zakonu o obrtu, obrti mogu biti:

a) slobodni obrti - svi oni obrti za koje se kao uvjet ne traži stručna osposobljenost ili majstorski ispit, odnosno svi obrti koji nisu obuhvaćeni posebnim podzakonskim aktima. Za obavljanje slobodnih obrta fizička osoba mora udovoljavati jedino općim uvjetima,

b) vezani obrti - za koji se kao uvjet za obavljanje traži i poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajuće srednje stručne spreme ili majstorskog ispita (odnosno odgovarajuća stručna sprema).

c) povlašteni obrti - koje obrtnik ili trgovačko društvo smije obavljati samo na temelju povlastice, odnosno dozvole koju izdaje nadležno ministarstvo. Za obavljanje povlaštenih obrta obrtnik mora imati povlasticu, što znači da prvo mora udovoljiti općim uvjetima i uvjetu spreme za dobivanje obrtnice, a nakon dobivanja obrtnice podnijeti zahtjev za izdavanje-dobivanje povlastice.

Popis vezanih obrta koji se mogu obavljati temeljem stručne osposobljenosti, srednje stručne spreme ili majstorskog ispita i povlaštenih obrta koje obrtnik može obavljati tek pošto mjerodavno ministarstvo, ovisno o vrsti obrta, izda obrtniku povlasticu, objavljen je u Pravilniku vezanim i povlaštenim obrtima ( Narodne novine br. 87/01, 47/05).
 
 
UVJETI ZA OBAVLJANJE OBRTA
 
Fizička osoba koja želi obavljati obrt mora prijaviti upis u obrtni registar nadležnom županijskom uredu i njegovim ispostavama, odnosno uredu Grada Zagreba, i steći status obrtnika, a to može ako ispunjava slijedeće opće uvjete: da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje, te da ima pravo korištenja prostorom ako je to potrebno za obavljanje obrta.

Osim općih uvjeta, za otvaranje vezanih obrta pojedinih obrta potrebno je ispunjavanje posebnih uvjeta - stručna osposobljenost, odgovarajuća srednja stručna sprema ili položen majstorski ispit za obavljanje vezanih obrta, te povlastica za obavljanje povlaštenih obrta. Obrtnik koji ne ispunjava ovaj poseban uvjet, može obavljati vezani obrt ako zaposli djelatnika koji udovoljava ovom uvjetu.
 
UPIS U OBRTNI REGISTAR
 
Za obavljanje slobodnih i vezanih obrta obrtnik mora imati obrtnicu izdanu od nadležnog županijskog ureda za gospodarstvo koji vodi obrtni registar u koji se obrt upisuje. Za obavljanje povlaštenih obrta obrtnik mora dobiti posebnu povlasticu izdanu od nadležnog ministarstva ovisno o djelatnosti obrta koji vodi registar povlastica u koji se povlastica upisuje.

Obrtnik podnosi prijavu za upis u obrtni registar koji vodi nadležni županijski ured. Uz prijavu se popunjavaju registarski listovi koji se mogu kupiti u "Narodnim novinama":

- RL 1 - podaci o obrtu
- RL 2 - podaci o izdvojenom pogonu
- RL 3 - podaci o djelatnostima obrta

Moguće su i druge isprave prema posebnim zakonima, naročito kod vezanih i povlaštenih obrta, npr.za obavljanje trgovačke i ugostiteljske djelatnosti potrebno je ishodovati rješenje o minimalno-tehničkim uvjetima za poslovni prostor i sredstva rada.

Potrebno je priložiti i uplatnice o uplaćenim troškovima, i to za obrtnicu 200,00 kn, a za upravne pristojbe 270,00 kn.

Nadležni županijski ured dužan je izdati obrtnicu odnosno rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje obrtnice u roku 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva. Ako nadležni županijski ured u navedenom roku ne izda obrtnicu odnosno rješenje kojim se odbija izdavanje obrtnice, fizička osoba može, ako smatra da ispunjava uvjete propisane Zakonom, započeti s obavljanjem obrta o čemu prethodno pismeno izvješćuje nadležni županijski ured.
 
SJEDIŠTE OBRTA
 
Sjedište obrta je mjesto u kojem se obavlja obrt, a ako se obrt obavlja u više mjesta, sjedište je u jednom od mjesta koje obrtnik odredi. Kada za obavljanje obrta nije potreban prostor sjedište obrta je mjesto u kojem obrtnik ima prebivalište, odnosno boravište. Promjenu sjedišta obrta obrtnik prijavljuje županijskom uredu za gospodarstvo koji o tome donosi rješenje i upisuje promjenu u obrtni registar.
 
TVRTKA OBRTA
 
Tvrtka je ime pod kojim obrt posluje. Tvrtka sadrži naziv obrta, oznaku obrta i sjedište, a može sadržavati posebne oznake. Tvrtka se mora istaknuti na ulazu u sjedište obrta i izdvojene pogone u kojima se obavlja obrt. Zakonom o obrtu propisano je da se na tvrtku obrta odgovarajuće primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima.
 
POSLOVNI PROSTOR
 
Vezano za obavljanje gospodarske djelatnosti u poslovom prostoru, novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/2007), koji je stupio na snagu 1. listopada 2007.g., propisuje različite uvjete vezano za vremenski termin izgradnje:

  • građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine smatrati će se izgrađenima na temelju pravomoćne građevinske dozvole, odnosno drugoga odgovarajućeg akta nadležnoga upravnog tijela. Dokazivanje vremena izgradnje vrši se uvjerenjem koje izdaju katastarski ured, odnosno Središnji ured Državne geodetske uprave na temelju podataka s kojima raspolažu (katastarski operat, katastarski plan, posjedovni list, Hrvatska osnovna karta, snimke iz zraka). Za ove građevine ne izdaje se uporabna dozvola. Dakle, za izdavanje rješenja o obavljanju djelatnosti biti će dostatno navedeno uvjerenje.

  • građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole, odnosno drugoga odgovarajućeg akta nadležnog tijela izdanog do 19. lipnja 1991. godine ne moraju pribaviti uporabnu dozvolu. Građevina se upisuje u katastarski operat ako je uz zahtjev priložena pravomoćna građevinska dozvola i potvrda da u vezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije. Dakle, za izdavanje rješenja o obavljanju djelatnosti ove građevine biti će dostatno priložiti: pravomoćnu građevinsku dozvolu i potvrdu da nije u tijeku postupak građevinske inspekcije.

  • građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole izdane od 20. lipnja 1991. godine do 1. listopada 2007. umjesto uporabne dozvole, mora se pribaviti uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene, koje izdaje nadležno upravno tijelo na zahtjev investitora odnosno vlasnika građevine izdaje. Za izdavanje rješenja o obavljanju djelatnosti biti će dostatno priložiti uvjerenje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom-gabaritima i namjenom, te potvrdu da nije u tijeku postupak građevinske inspekcije.

  • Sve građevine izgrađene nakon 1.listopada 2007.g. morati će imati pribavljenu uporabnu dozvolu kako bi se u njima mogla početi obavljati gospodarska djelatnost, osim izgrađene zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2. Navedene vrste građevina se mogu početi koristiti, te se može izdati rješenje za obavljanje djelatnosti, nakon što investitor nadležnom upravnom tijelu dostavi za tu zgradu završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine.
 
 
Udruženje obrtnika Zadar. Sva prava pridržana. © 2006.