Udruženje obrtnika Zadar
UOZ facebook stranica
English
 
Javno savjetovanje - nacrti prijedloga gradskih odluka
 
Grad Zadar je na svojoj službenoj web stranici objavio nekoliko nacrta prijedloga gradskih odluka, koje se odnose na poslovanje obrtnika.

U nastavku navodimo nacrte prijedloga gradskih odluka kao i poveznice na kojima su objavljeni:


Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Zadra

https://www.grad-zadar.hr/vijest/savjetovanja-s-javnoscu--otvorena-79/nacrt-prijedloga-odluke-o-ugostiteljskoj-djelatnosti-na-podrucju-grada-zadra-8013.html

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti su jedinicama lokalne samouprave dane šire ovlasti glede uređenja radnog vremena ugostiteljskih objekata, s ciljem da one, vodeći računa o potrebama gostiju, ali i građana, odrede drugačije radno vrijeme, od onog koje je propisano Zakonom kao minimalno. Sukladno članku 9. st 2. Zakona predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom:

 

 • propisuju radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine "Objekti jednostavnih usluga“ i ugostiteljskih objekata iz skupine "Catering objekti“,
 • propisuju radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata,
 • određuju lokacije izvan naseljenih područja naselja, unutar kojih ugostiteljski objekti iz  skupine "Restorani“ i "Barovi“ mogu raditi od 0.00-24.00 sata,
 • propisuju razloge za određivanje ranijeg završetka radnog vremena pojedinih ugostiteljskih objekata,
 • mogu produžiti propisano radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine "Restorani“ i "Barovi“ koji sukladno Zakonu mogu raditi od 6.00 do 24.00 sata, (bilo svih ili samo pojedinih vrsta ugostiteljskih objekata), uz propisivanje uvjeta koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskog objekta u produženom radnom vremenu, uz mišljenje  turističkog vijeća turističke zajednice toga područja.

Novine u odnosu na dosadašnju Odluku

Nacrtom prijedloga Odluke, u odnosu na dosadašnju Odluku propisano je i:

 • radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine "Catering objekti“,
 • radno   vrijeme   u   kojem    se   ugostiteljske   usluge   mogu   pružati   u   Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG-u),
 • radno  vrijeme  u  kojem  se  mogu  pružati  ugostiteljske  usluge  na  otvorenom  dijelu ugostiteljskog objekta,
 • uporaba elektroakustičnih i akustičnih uređaja na prostoru za usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata,
 • mogućnost određivanja dužeg radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine "Restorani" i "Barovi" za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, sportskih događanja, koncerata i sličnih događaja od značaja za Grad Zadar odlukom Gradonačelnika,
 • nadzor nad provedbom Odluke u dijelu koji se odnosi na zaštitu od buke koji provodi komunalno redarstvo Grada Zadra.

 • Također izmijenjeni su:

 

 • razlozi za određivanje  ranijeg završetka pojedinih ugostiteljskih objekata iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ i
 • uvjeti za određivanje kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine „Restorani“ i „Barovi“.

Sukladno članku 2. stavcima 1. i 2. Prekršajnog zakona prekršaji i prekršajno pravne sankcije mogu se propisivati zakonom i odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ih jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu propisivati samo za povrede propisa koje one donose na temelju svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i zakonom.

 


Nacrt prijedloga Odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu

https://www.grad-zadar.hr/vijest/savjetovanja-s-javnoscu--otvorena-79/nacrt-prijedloga-odluke-o-dopunama-odluke-o-komunalnom-redu-8014.html

Predlaže se nadopuniti Odluku na način da sva vozila na području uže povijesne jezgre moraju imati odobrenje nadležnog tijela gradske uprave, kao i propisati kaznene odredbe za kršenje tih odredbi, a sve radi očuvanja kulturne baštine.

§  Slijedom navedenog, radi očuvanja kulturne baštine, što učinkovitijeg provođenja komunalnog reda i mjera za njegovo održavanje, potrebno donijeti dopune Odluke o komunalnom redu.


Nacrt Odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Zadra

https://www.grad-zadar.hr/vijest/savjetovanja-s-javnoscu--otvorena-79/nacrt-odluke-o-lokacijama-i-uvjetima-za-odrzavanje-javnih-skupova-i-manifestacija-na-podrucju-grada-zadra-8015.html

Sukladno članku 10. stavku 1. Zakona, radi zadovoljavanja potreba za održavanjem javnih skupova i organiziranju razonode, zabavnih i športskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom ili u zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste, kada postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke, jedinice lokalne samouprave odlukom predstavničkih tijela određuju ulice, dijelove ulica i naselja, trgove i druge lokacije u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke. Istom odlukom određuju se i putovi za dolaženje i odlaženje sudionika navedenih događanja.

§  Sukladno članku 10. stavku 2. Zakona, buka koja nastaje uslijed događanja iz stavka 1. ovoga članka ne smije u drugim ulicama ili dijelovima ulica, u ostalim dijelovima istog naselja i drugim naseljima prelaziti dopuštene granice.

§  Mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke propisana je i člankom 11. stavkom 2. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka („Narodne novine“, broj: 143/21) kao iznimka za održavanje manifestacija kao što su javni skupovi, organiziranje razonode, zabavnih i drugih aktivnosti na zatvorenom ili otvorenom prostoru sukladno posebnim odlukama predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

§  Sukladno članku 2. stavcima 1. i 2. Prekršajnog zakona prekršaji i prekršajnopravne sankcije mogu se propisivati zakonom i odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ih jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu propisivati samo za povrede propisa koje one donose na temelju svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i zakonom.


Nacrt Odluke o reklamiranju na području Grada Zadra

https://www.grad-zadar.hr/vijest/savjetovanja-s-javnoscu--otvorena-79/nacrt-prijedloga-odluke-o-reklamiranju-na-podrucju-grada-zadra-8017.html

Prijedlogom nove Odluke o reklamiranju na području Grada Zadra određene su zone i  površine na području Grada Zadra na kojima se mogu postavljati i isticati reklamne poruke i zaštitne naprave, vrste, način, lokacije postavljanja i isticanja reklamnih poruka i kriteriji za određivanje naknade za isticanje reklamnih poruka.

§  Prijedlogom Odluke  usklađene su zone u kojima se mogu postavljati i isticati reklamne poruke na način da su dijelovi Grada za koje je utvrđeno svojstvo kulturno-povijesne cjeline sukladno Registru kulturnih dobara ( kulturno dobro broj Z- 3409 i Z-3167) određeni kao Prva zona. Za postavljanje i isticanje reklamnih poruka u Prvoj zoni potrebno je prethodno ishoditi suglasnost nadležnog tijela za zaštitu spomenika kulture, a za postavljanje reklamnih poruka u kontaktnoj zoni kulturnog dobra potrebno je ishoditi mišljenje nadležnog tijela.

§  Ukinuta je mogućnost postavljanja malih reklamnih panoa do 6 m2 i transparenata, a radi standardiziranog izgleda i uvođenja reda u prostor u smislu prostorno ambijentalnog i estetskog aspekta, omogućava se postavljanje putokaznih / zajedničkih panoa i slobodnostojećih putokaza  koji se sastoji od samo jedne reklamne plohe jednakih dimenzija.


Pozivamo sve članove na čije poslovanje utječu prednje navedene gradske odluke, da se tijekom razdoblja javnog savjetovanja izravno uključe sa komentarima i prijedlozima.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na nacrte odluka Gradu Zadru je 30 dana od  dana objave, odnosno najkasnije do 17. ožujka 2023. godine.


23/02/2023 - 16:00
Starije vijesti   Arhiva vijesti
 
Udruženje obrtnika Zadar. Sva prava pridržana. © 2006.