Udruženje obrtnika Zadar
UOZ facebook stranica
English
 
Program KREDITOM DO USPJEHA - subvencioniranje kamata na kredite
 
Zadarska županija objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju kamate sukladno Programu KREDITOM DO USPJEHA putem subvencioniranja kamata na kredite u Zadarskoj županiji.

KORISNICI PROGRAMA

Pravo na potporu mogu ostvariti mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva koji ulažu na području Zadarske županije, a sukladno Popisu NKD djelatnosti prihvatljivih za Program i koji ispunjavaju uvjete za dobivanje kredita sukladno pravilima poslovnih banaka koje su sa Zadarskom županijom zaključile Ugovor o provedbi Programa: 

C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
sve djelatnosti prerađivačke industrije 10.1 – 33.2

E OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATN. SANACIJE OKOLIŠA
skupljanje neopasnog otpada 38.11
obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada 38.21
rastavljanje olupina 38.31

F GRAĐEVINARSTVO
elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi 43.2
završni građevinski radovi 43.3

I DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE
hoteli i sličan smještaj 55.1
odmarališta i slični objekti za kraći odmor 55.2
djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 56.1
djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane 56.2

J INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 62.0

Q DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI
djelatnosti medicinske i stomatološke prakse 86.2
ostale djelatnosti zdravstvene zaštite 86.9
djelatnosti ustanova za njegu 87.1
djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima 87.2
djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom 87.3

S OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
popravak računala i komunikacijske opreme 95.1
popravak predmeta za osobu uporabu i kućanstvo 95.2
pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda 96.01
frizerski saloni i saloni za uljepšavanje 96.02
Djelatnosti za njegu i održavanje tijela 96.04

NAMJENA I UVJETI DODJELE I VISINA POTPORE

Potpora se odobrava putem subvencioniranja kamata na kredite, a može se ostvariti isključivo za kredite sljedeće namjene:
- kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata
- kupnju nove opreme ili novog dijela opreme. 

Županija će za odobrene kredite prema Programu subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2,00 % godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita (razdoblje korištenja, počeka i otplate).

Visina kredita može biti od 30.000,00 do 400.000,00 eura (najviše jedan kredit po korisniku).


4) Financiranje obrtnih sredstava može se odobriti u iznosu od 10% (za uslužne djelatnosti) i 20% (za proizvodne djelatnosti) od iznosa ukupno odobrenog kredita.
5) Kamata se naplaćuje prema Ugovoru o kreditu između Poslovne banke i korisnika u tijeku
6) Rok otplate kredita može biti do 10 godina.
7) Poček na otplatu kredita je do dvije (2) godine, a uključen je u rok otplate.
8) Rok korištenja kredita je do 12 mjeseci. a uključen je u rok otplate.

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI 

- porezi, naknade i doprinosi, uključujući porez na dodanu vrijednost u slučaju kada je Korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a,
- novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog i upravnog postupka,
- bankovni troškovi, troškovi jamstava, kamata i tečajne razlike i slične naknade,
- administrativne i upravne pristojbe,
- plaćanja u gotovini, doprinosi u naravi i plaćanja putem robne razmjene osim ako je ista provedena preko žiro računa,
- troškovi vlastitog rada,
- troškovi vezani uz ugovore o zakupu, kao što je marža najmodavca, režijski troškovi i troškovi osiguranja,
- troškovi sufinancirani kroz financijski i/ili operativni leasing
- najam, održavanje i amortizacija objekata i uredskih troškova, i
- reprezentacija, službena putovanja. 

DOKUMENTACIJA 

Uz ispunjeni obrazac zahtjeva (Obrazac Z/1) za potporu podnositelj prilaže:
1. kratki plan ulaganja ili poslovni plan,
2. presliku obrtnice ili rješenje o upisu u odgovarajući sudski registar,
3. potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi ne stariji od trideset dana (original),
4. izjavu o dobivenim potporama male vrijednosti, a koje je podnositelj primio tijekom prethodne dvije fiskalne godine i tijekom tekuće fiskalne godine zaključno s danom predaje zahtjeva (Obazac I/1),
5. izjava da za iste prihvatljive troškove Korisnik nije primio potporu iz drugih javnih izvora (Obrazac I/2),
6. BON-2 ne stariji od 30 dana 

ROK, NAČIN I MJESTO PREDAJE ZAHTJEVA

Rok za podnošenje Zahtjeva je do iskorištenja Proračunskih sredstava za provedbu Programa za tekuću godinu, odnosno do objavljivanja Obavijesti o zaključivanju Javnog poziva na internetskim stranicama Zadarske županije.
Zahtjevi se predaju u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom s nazivom i adresom podnositelja ili osobnom predajom ponuditelja u Pisarnicu Zadarske županije na adresu:
ZADARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo i turizam
Božidara Petranovića 8
23 000 Zadar
uz naznaku: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju kamate sukladno Programu KREDITOM DO USPJEHA!

Tekst Javnog poziva i pripadajući obrasci objavljeni su na službenim Internet stranicama Zadarske županije https://www.zadarska-zupanija.hr/natjecaji-i-javna-nabava/potpore-i-priznanja/aktivni-natjecaji

 DODATNE INFORMACIJE:

· ante.sjaus@zadarska-zupanija.hr          023/350-342
· ante.vukasina@zadarska-zupanija.hr    023/350-437
· marta.hordov@zadarska-zupanija.hr     023/350-439
· sanja.bubicic@zadarska-zupanija.hr     023/350-430


Prilog: Javni poziv
02/06/2023 - 12:45
Starije vijesti   Arhiva vijesti
 
Udruženje obrtnika Zadar. Sva prava pridržana. © 2006.